• Běžný účet

  Běžný účet je písemná smlouva mezi bankou a klientem. Klientem může být jak fyzická tak právnická osoba. Banka v této smlouvě přidělí klientovi unikátní číslo účtu. Smlouva umožňuje klientovi vkládat peníze do banky a následně je vybírat. Vkládat a vybírat peníze na svůj účet lze bezhotovostně, prostřednictvím Internetového bankovnictví. Nebo v hotovosti, na Přepážce v bance nebo pomocí Bankomatů.

  Pro výběr hotovosti z bankomatů i pro placení v obchodech, lze použít Platební kartu či Debetní kartu. Banka se smlouvou o běžném účtu zavazuje přijímat a spravovat peněžní prostředky klienta. Za zřízení účtu, vedení účtu, vklady, výběry a výpisy, si banka může inkasovat poplatky. Běžný účet je určen pro běžné výdaje. Peníze mají účtem pouze proběhnout, ne tam zůstávat. Zhodnocení běžných účtů je minimální, spíš nulové. Zhodnocování je daněno.

  Vklady na běžném účtu jsou pojištěny do výše 100% maximálně 100.000 eur. V případě neschopnosti banky vyplatit klientovi jeho prostředky, jej vyplácí Garanční systém do 7 dnů od rozhodného dne. Rozhodným dnem je den určený soudem. Výhody běžného účtu: Dostupnost peněz ihned. Ovládání účtu přes počítač či telefon. Platební karta či debetní karta k účtu. Zřízení účtu pro jiné měny. Pojištění vkladů Garančním systémem. Informace o aktuálním stavu účtu online pomocí sms, emailu či náhledu přes Internet banking nebo Smartbanking.

  Zavedení trvalého platebního příkazu, inkasa z účtu. Zrychlená platba pro doručení na jiný účet ve stejný den, kdy byl zadán pokyn-příkaz k zaplacení. Nevýhody běžného účtu: Nulové zhodnocení. Poplatky za vedení účtu, vklady, výběry, výpisy. Daň z úroků 15%. Časté změny sazebníků-ceníků bank.

 • Spořicí účet

  Spořící účet je často zakládán jako doplňkový produkt k běžnému účtu. Jakmile jsou na běžném účtu přebytečné finanční prostředky, je výhodné je převést na spořící účet, protože má obvykle vyšší zhodnocení okolo 0,5% p.a. Vklady jsou pojištěny stejně jako u běžného účtu. Ovládání spořícího účtu je převážně prostřednictvím internetového bankovnictví. Spořící účet je obvykle veden bezplatně. Likvidita je stejná jako u běžného účtu.

 • Termínovaný vklad

  Termínovaný vklad slouží pro uložení úspor na konkrétní dobu. Termínované vklady nabízejí banky a družstevní záložny. Termínované vklady mají vyšší zhodnocení než běžné účty či některé spořící účty. Peníze jsou na nich vázané delší dobu. Při předčasném vyzvednutí úspor z termínovaného vkladu platí klient většinou sankční poplatky. Tím přicházejí o část zhodnocení.

 • Stavební spoření

  Stavební spoření je produkt určený pro spoření, financování bydlení a nad inflační zhodnocení peněz. Účastníkem stavebního spoření může být každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR (občanům Evropské unie stačí povolení k pobytu) a s přiděleným rodným číslem (platí i pro cizince!) nebo právnická osoba se sídlem v ČR, ale bez nároku na státní podporu. Účastník stavebního spoření se ve smlouvě zavazuje ukládat pravidelně dohodnutou částku a přistupuje na obchodní podmínky stavební spořitelny. Za děti do 18 let podepisuje smlouvu jeho zákonný zástupce. Za uzavření smlouvy o SS, musí účastník zaplatit poplatek, zpravidla ve výši 1 % z cílové částky. Cílová částka představuje maximální sumu peněz, kterou klient může obdržet ze své smlouvy při splnění určitých podmínek (např. výběr naspořeného vkladu, překlenovací úvěr, řádný úvěr). Kritéria pro získání finančních prostředků ze SS, jsou definovány v obchodních podmínkách každé stavební spořitelny nebo v podmínkách pro poskytování úvěrů. Významnou částí zhodnocení vkladů je státní podpora. Je definovaná zákonem a je poskytována ve formě ročních záloh vyplácených ze státního rozpočtu. Státní podpora je připisována účastníkům k jejich naspořeným prostředkům vždy v dubnu následujícího roku, po kterém na tuto státní podporu vznikl nárok. Státní podpora je také úročena. Výše státní podpory je od 1.1.2012 až do dnes stanovena u všech smluv bez rozdílu data uzavření smlouvy ve výši 10 % max. z 20.000,-Kč z ročně naspořené částky, tedy max. 2.000,-Kč ročně. (Do 31.12.2004 byla státní podpora 25 % z 18.000,-Kč tedy 4.500,-Kč ročně. U smluv uzavřených od 1.1.2005 byla státní podpora 15% z 20.000,-Kč tedy 3.000,-Kč ročně). Prostředky, které přesáhnou v jednom kalendářním roce tuto částku, jsou převedeny do základu pro státní podporu v roce následujícím. Podmínkou výplaty státní podpory je trvání smlouvy o stavebním spoření následovně: U smluv uzavřených do 31.12.2003 je tzv. vázací doba 5 let a od 1.1.2004 je vázací doba 6 let. V případě ukončení smlouvy před koncem vázací doby jsou vyplaceny pouze vklady a úroky z vkladů. Výpovědní lhůta trvá 2-3 měsíce nebo může být upravena dle individuálních podmínek každé stavební spořitelny. Stavební spořitelny účtují poplatky za vedení účtu SS, za roční písemné výpisy, za změny SS a za ukončení smlouvy před koncem vázací doby. Po dovršení vázací doby může účastník spoření dále spořit, dokud nenaspoří celou výši CČ. Zůstatky na účtech SS jsou úročeny úrokovou sazbou od 0,5%p.a. do 3 %p.a.. Tyto úroky se připisují jedenkrát ročně k 31.prosinci. Výše úroku z vkladů je pevná sazba a platí po celou dobu spoření, pokud účastník nepožádá o změnu ve smlouvě nebo ho stavební spořitelna za určitých podmínek nezmění. Efektivní úrok u smluv ze SS se pohybuje kolem 4% p.a. a vychází z úroků z vkladů + státní podpory – poplatků. Stavební spořitelny často nabízejí marketingové akce, které upravují výši poplatku za uzavření smlouvy, výši úroku z vkladu, výši úroku z úvěru nebo další finanční bonusy.

 • Životní pojištění

  Některé druhy životních pojištění vedle své pojistné funkce nabízejí i funkci spořící. V průběhu trvání smlouvy vzniká finanční rezerva na budoucí pojistné plnění, na kterou se můžeme dívat jako na naspořené prostředky. Všechny vložené prostředky, pojistné, se však nezhodnocují, ale zhodnocuje se jen ta část, která zbude po odečtení ceny rizik, která jsou pojistkou kryta, nákladů pojišťovny za uzavření a správu pojistné smlouvy. Pokud tedy mluví pojišťovny, že připsaly výnos nebo podíl na zisku ve výši 4 %, týká se to jen části vložených prostředků. Navíc většinou trvá více než rok, než se vytvoří kladná finanční rezerva a teprve pak je co zhodnocovat. Pojišťovna v této fázi ze zaplaceného pojistného umořuje náklady spojené se vznikem pojistné smlouvy, hlavně provizi prodejci. Jestliže je klientovým cílem co nejvýhodněji spořit, měl by se obecně zhodnocování peněz prostřednictvím pojistných produktů vyhnout. Mezi takové
  pojistné produkty patří následující druhy pojištění:
  Kapitálové životní pojištění (KŽP) pro případ smrti nebo dožití, kde bude vyplacena garantovaná konkrétní částka při úmrtí nebo dožití
  navýšená o zhodnocení vkladů.
  Životní pojištění (ŽP) pro případ dožití se věku uvedeného ve smlouvě bude vyplacena konkrétní garantovaná částka navýšená o podíl na zisku pojišťovny.
  Důchodové pojištění (DP) je výplata pravidelného měsíčního nebo ročního důchodu nebo jednorázové vyrovnání při dožití se věku uvedeného ve smlouvě.
  Investiční životní pojištění (IŽP) je napojené na celou škálu investičních podílových fondů (o podílových fondech viz dále) od konzervativních až po dynamické a vyplácí se vždy aktuální kapitálová hodnota z těchto fondů během doby trvání smlouvy nebo až při ukončení smlouvy. Investiční strategii do fondů lze průběžně měnit.
  Svatební a věnová pojištění (ŽP) pojištění se sjednává za účelem získání finančních prostředků na svatbu nebo darování věna. Pojišťovny garantují minimální zhodnocení rezerv (netýká se investičního životního pojištění) obvykle ve výši tzv. pojistně Technické úrokové míry (TÚM). U kapitálového životního pojištění a důchodového pojištění se garantované zhodnocení odráží v předem sjednané pojistné částce pro případ dožití či důchodu. Maximální výše TÚM je regulována Ministerstvem financí, které ji od 1.7. 2013 stanovilo na 1,9% p.a.. Pojistné smlouvy z poloviny devadesátých let mohou mít tuto garanci až ve výši 5 %. U těchto pojištění je možné využít i daňových úlev ve výši 15% z max. 24.000,-Kč pojistného ročně. Podmínkou je doba trvání pojištění 5 let, smlouva musí být uzavřena do 60 let věku pojistníka a musí zde být stanovena minimální pojistná částka pro případ smrti, vyjma IŽP. Dalším typem životního pojištění jsou úrazová pojištění nebo riziková pojištění. Tyto pojištění lze sjednat samostatně nebo jako připojištění ke spořícím pojištěním. Jedná se především o Úrazové pojištění (ÚP), Rizikové životní pojištění (RŽP), Úvěrové životní pojištění (ÚŽP), Zdravotní pojištění (ZP). V těchto pojištěních lze sjednat tyto nejčastější rizika:
  • Pojištění pro případ smrti
  • Pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou (pro krytí úvěru)
  • Pojištění pro případ smrti úrazem
  • Pojištění pro případ trvalé invalidity (s progresí)
  • Denní odškodné v případě úrazu nebo nemoci
  • Denní odškodné při pobytu v nemocnici
  • Pojištění tělesného poškození
  • Pojištění závažných onemocnění
  • Pojištění I., II., III. stupně invalidity
  • Pojištění neschopnosti splácet úvěr
  • Pojištění ročního důchodu
  • Pojištění zproštění od placení pojistky v případě trvalé invalidity
  a řada dalších dle nabídky konkrétních pojišťoven a produktů. Při sjednávání pojištění je třeba si uvědomit, že pojišťovny chtějí tvořit zisk a to mohou ze své podstaty podnikání dělat pouze dvěma způsoby:
  • Pojištění a připojištění jsou drahé,
  • Nebo je pojištění levné a při pojistné události krátí plnění nebo vůbec neplní.
  Z toho vyplývá, že ne vždy nejlevnější pojistka je vždy nejlepší.

 • Cestovní pojištění

  Cestovní pojištění kryje řadu rizik, která mohou cestovatele potkat v zahraničí. V nejjednodušší verzi cestovní pojištění kryje léčebné výlohy a asistenční služby. Jen některé pojišťovny do základních rizik u cestovního pojištění řadí i pojištění úrazu a odpovědnosti. Standardně je ale možné u většiny pojišťoven všechna tato rizika, jakož i připojištění zavazadel či rizikových sportů speciálně připojistit. Pojistné u cestovního pojištění souvisí s výší sjednaných pojistných limitů pro jednotlivá rizika a s místem, kde se pojištěný bude pohybovat. Cestovní pojištění poskytují všechny tuzemské komerční pojišťovny a lze jej sjednat i přes speciální internetové porovnávače pojistných produktů. Cestovní pojištění lze často také pořídit za výhodnější cenu k platební kartě či u zdravotní pojišťovny.

 • Majetková pojištění

  Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí.
  Pojištění nemovitosti (NEM) je určeno k zabezpečení budov, staveb a bytů proti živelným pohromám a krádežím. Pojištění se sjednává zejména pro tři typy nemovitostí: rodinné domy vč. vedlejších objektů (kůlny, samostatně stojící garáže, ploty, studně aj.), byty (zdi, podlahy, stropy) a rekreační objekty (tj. chaty a chalupy).
  Pojištění domácnosti (DOM) ochrání váš domov před katastrofami i před běžnými riziky a pomůže zmírnit finanční ztráty, které v důsledku škod vzniknou. Pojištění se vztahuje na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny pojistných rizik: jednak riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti a riziko vzniklé na základě vloupání; jednak riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.
  Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě nebo v zaměstnání (PODO, PODZ) poskytuje finanční plnění osobám, kterým způsobíme škodu na jeho zdraví, majetku či věcech nebo zvířatech.
  Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – povinné ručení (POV) každý majitel či uživatel motorového vozidla, který chce svůj vůz využívat na veřejných tuzemských komunikacích, musí mít uzavřeno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
  vozidla. Škoda se vztahuje na majetek a zdraví.
  Havarijní pojištění (HAV) chrání Vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení vozidla, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení Vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na Vašem vlastním vozidle.
  Pojištění právní ochrany (PPO) zajistí právní zázemí a pomůže hradit náklady na právní služby. Prostřednictvím právní ochrany je možné si předplatit právní rady a nezbytné právní služby advokáta bez ohledu na výsledek sporu.

 • Pojištění podnikatelů

  Pojištění podnikatelů poskytuje finanční náhradu v případě škody způsobené podnikatelskou činností na majetku i finanční škody. Jeho základním cílem je ochrana proti následkům nepředvídatelných událostí.

 • Penzijní připojištění

  Penzijní připojištění se státním příspěvkem je státem podporovaný systém spoření na stáří. Účastníci penzijního připojištění si od roku 1994 mohli spořit v jednotlivých penzijních fondech. Systém penzijního připojištění byl v roce 2012 uzavřen a od 1.1.2013 došlo k transformaci fondů, které nyní spravují nově vzniklé penzijní společnosti. Každý účastník penzijního připojištění má na výběr, zda zůstane v transformovaném fondu, který mu zaručí garanci každoročního nezáporného zhodnocení, výsluhovou penzi (vybrání poloviny naspořených prostředků po patnácti letech spoření) a možnost jednorázové výplaty našetřených peněz v 60 letech. U smluv uzavřených před novelizací zákona o penzijním připojištění, ke které došlo v roce 1999, je to dokonce už v 50 letech. Účastníci penzijního připojištění se však můžou rovněž rozhodnout pro přestup do účastnických fondů, jež jsou součástí Doplňkového penzijního spoření, které bylo zavedeno od 1.1.2013 v rámci penzijní reformy.

 • Doplňkové penzijní spoření

  Doplňkové penzijní spoření je nástupce penzijního připojištění, které se pro nové klienty uzavřelo v roce 2012. Jako penzijní připojištění je i doplňkové penzijní spoření podporováno státem, ke svým úložkám dostávají jeho účastníci státní příspěvek. Možnost přispívat zaměstnancům na spoření má také zaměstnavatel. Oproti penzijnímu spoření ale v doplňkovém penzijním spoření chybí možnost výsluhové penze a jednorázové výplaty peněz v 60 letech, ta je možná až po dosažení důchodového věku. Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření také negarantují nezáporné zhodnocení, zato nabízejí různé investiční strategie s různou mírou investičního rizika. Rentu je možné vyplácet několika způsoby, zvláštním případem je takzvaný předdůchod, který přece jenom umožňuje na část prostředků za zvláštních podmínek „sáhnout“ pár let před řádným důchodem.

 • Podílové fondy

  Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurz podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoliv fiktivní cenu vzniklou na burze. Podílové fondy spravují investiční společnosti. Fondy, respektive správcovské investiční společnosti, zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti a mají k dispozici mnohem větší objem informací, než jaký může nashromáždit individuální investor. Objem spravovaných prostředků fondům také umožňuje investovat do cenných papírů, které si drobný investor sám koupit nemůže (například státní dluhopisy), nebo některé investice provádět za výhodnějších podmínek. Portfolia všech fondů tvoří mnoho cenných papírů (dluhopisů, akcií i podílových listů jiných fondů, část prostředků bývá uložena i na termínovaných vkladech), takže propad ceny některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv. K dispozici je navíc široká škála fondů s různou rizikovostí, od fondů peněžního trhu s minimálním rizikem až po agresivní akciové fondy, které nabízí potenciálně vysoký výnos, ale i nebezpečí, že investor může část vložených prostředků ztratit. Zatímco například u termínovaných vkladů v bance lze úspory vybrat až po uplynutí dohodnuté doby (někdy lze termínovaný vklad vybrat i předčasně, ale za vysokou smluvní pokutu, která obvykle odpovídá úrokovému výnosu vkladu), podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Maximální lhůta pro výplatu peněz je sice třicet dní. Téměř všechny investiční společnosti však peníze svým
  klientům převádějí mnohem dříve. Především u dceřiných společností velkých bank můžete mít peníze na svém účtu již dva až čtyři dny po příkazu k prodeji. Každý z fondů má poněkud jinou investiční strategii a hodí se pro jiný typ investorů.

 • Překlenovací úvěr (meziúvěr) a Úvěr ze stavebního spoření

  Překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je určen na financování bytových potřeb klienta, a to na území České republiky. Překlenovací úvěry jsou využívány v případě, kdy klient potřebuje získat prostředky dříve, než získá nárok na „řádný“ úvěr ze stavebního spoření. Podmínkou pro přidělení tohoto „řádného“ úvěru je naspořit stanovenou akontaci (nejčastěji ve výši 40 % z cílové částky, ale i méně) a dosáhnout předepsané výše hodnotícího čísla. Zákon vyžaduje, aby smlouva trvala minimálně 24 měsíce. Dále je nutné před poskytnutím úvěru prokázat jeho účelové použití, dostatečnou výši příjmů a poskytnout stavební spořitelně vyžadované zajištění. Překlenovací úvěr se po celou dobu svého trvání nesplácí, platí se z něj pouze úroky. Čímž se na rozdíl třeba od hypotéky prodražuje. Navíc je nutné až do naspoření požadované akontace zároveň dospořovat, takže celková měsíční platba nemusí být právě nízká. Překlenovací úvěr je splacen jednorázově naspořeným zůstatkem na účtu a úvěrem ze stavebního spoření, a to v okamžiku přidělení cílové částky. Stavební spořitelny v posledních letech svou nabídku překlenovacích úvěrů podstatně rozšířily. Snaží se konkurovat hypotékám a nabízejí proto také úvěry s dlouhou splatností a sníženými úrokovými sazbami. Často platí, že klasické překlenovací úvěry, u nichž je třeba nejprve naspořit určité procento cílové částky a které byly ještě před několika lety jedinou možností, jsou úročeny vyššími sazbami než u jiné spořitelny úvěry s nulovou akontací.

 • Hypoteční úvěr

  Hypotéka je často jediný způsob, jak získat prostředky na financování vlastního bydlení, když úspory nestačí. Dnes existuje široká škála hypotečních úvěrů, které vzájemně odlišuje nejen jejich výše, doba splácení, délka fixace úrokové sazby a možnost předčasného splacení či výše LTV (loan-to-value ratio), ale také způsob výpočtu úrokové sazby (klasické hypotéky s pevnou úrokovou sazbou fixovanou na několik let dopředu i variabilní hypotéky s plovoucí neboli floatingovou sazbou), účelovost (hypoteční úvěr určený výhradně na koupi, stavbu nebo stavební úpravy nemovitosti a proti němu neúčelová americká hypotéka) či výše poplatků, které jsou se zřízením hypotečního úvěru a jeho následným umořováním spojené. Na trhu vždy najdeme také celou řadu akčních hypotečních nabídek. Hlavním charakteristickým rysem je jejich přísná účelovost. Jejich použití je omezeno na:
  • koupi stavebního pozemku
  • nemovitosti určené k bydlení
  • výstavbu rodinného domu, obytného domu nebo rekreačního objektu
  • pořízení staveb na nebytové účely
  • modernizaci nebo rekonstrukci stávající nemovitosti
  • koupi vlastnického podílu na nemovitosti
  • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků
  • splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček na nemovitost
  Doba splatnosti může být ze zákona nejdéle 30 let. Nejkratší dobu splatnosti stanovují banky na 5 let. Zároveň je omezena věkem nejstaršího žadatele o hypoteční úvěr. U většiny společností se setkáme s maximální dobou splatnosti do 70 let věku žadatele. V individuálních případech lze splácet i do vyššího věku.

 • Obecná pravidla pro poskytování úvěrů

  Pro HÚ, PÚ a Ú obecně platí, že pokud si chce klient pořídit daný úvěr, musí splnit kriteria dané společnostmi v těchto čtyřech oblastech jinak mu může společnost žádost o úvěr odmítnout:
  Bonita, kde se zkoumá výše a typ příjmu žadatelů, který se zpravidla dokládá potvrzením o příjmech, daňovým přiznáním, potvrzením MSSZ o výplatě dávky nebo důchodu, potvrzením Finančního úřadu o bezdlužnosti, výpisy z BÚ. Výdaje žadatelů na jiné splátky, úvěry nebo soudem přiznané platby. Dokládá se úvěrovou smlouvou nebo rozsudkem soudu.
  Účel úvěru je na koupi, rekonstrukci, vypořádání spoluvlastnických podílů, atd. Dokládá se kupní smlouvou, rozhodnutím o dědictví nebo rozpočtovými náklady na stavební práce.
  Zajištění úvěru  je nejčastěji nemovitostí a k tomu se dokládá odhad nemovitosti. Nebo ručitelem, kde  se zkoumá bonita ručitele. Životním pojištěním pro případ smrti a pojištěním nemovitosti proti živelným pohromám povodním a záplavám.
  Registry dlužníků SOLUS, NRKI, BRKI,  kde žadatel nesmí mít záznam o prodlení se splácení stávajících úvěrů a kreditních karet. Pokud zde klient záznam má, může mu být navýšena úroková sazba nebo žádost o úvěr zamítnuta.

 • Předhypoteční úvěr

  Předhypoteční úvěr se využívá v případě nákupu nemovitostí, družstevních bytů, které prozatím nejsou v osobním vlastnictví a nelze jimi zajistit hypoteční úvěr. Předhypoteční úvěr se poskytuje zpravidla na jeden až dva roky před hypotečním úvěrem.

 • Americká hypotéka

  Americká hypotéka je neúčelový hypoteční úvěr zajištěný nemovitostí. Má často vyšší úrokovou sazbu, než hypoteční úvěr.

 • Hypoteční a investiční úvěry pro BD, SVJ a obce

  Tyto úvěry pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a obce mají podobný charakter jako hypoteční úvěry. Žadatelem o úvěr jsou ale v tomto případě právnické osoby.

 • Spotřebitelský úvěr

  Spotřebitelské úvěry poskytují banky a jsou určeny hlavně na financování spotřebního zboží nebo na konsolidaci více úvěrů do jednoho. Poskytují se na kratší dobu od 1 do 10 let a mají vyšší úrokovou sazbu od 5% p.a. do 30% p.a. Na trhu se objevují i drobné půjčky s úrokovou sazbou 1000% p.a. Ty většinou poskytují malé úvěrové společnosti.

 • Kreditní karta

  Kreditní karta je platební karta spojená s revolvingovým úvěrem.  Držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat poskytnuté finanční prostředky. Kreditní karty mohou mít bezúročné období, kdy v případě celkového splacení úvěrového rámce, neplatí dlužník úroky. Kreditní karty vydávají banky, jejichž cílem je aby dlužník úrok platil, proto často dochází k navyšování limitů-úvěrového rámce kreditní karty.

 • Debetní karta

  Debetní karta je platební karta přímo spojená s bankovním účtem. Umožňuje provádět finanční operace (výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti nebo na internetu atd.), pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou ihned po provedené transakci (on-line), nebo v rozmezí několika dnů (off-line), přičemž banka částku odečte přímo z účtu klienta. Pokud je možno čerpat finance do kontokorentu, může se debetní karta zachovat do určité míry jako karta kreditní (úvěrová). Klient tak může čerpat až do výše kontokorentního úvěru. Pokud není možno čerpat finance do kontokorentu, není možno čerpat pod nulový zůstatek na účtu. Debetní karta s povoleným kontokorentem má vliv na bonitu klienta u bank.

 • Leasing

  Leasing je smlouva mezi dvěma stranami, pronajímatelem a nájemcem. Dokud nájemce nezaplatí všechny splátky (většinou měsíčně), zákonným vlastníkem aktiva (auto, stroj, atd.)  je stále pronajímatel. Nájemce musí rovněž dodržovat různé smluvní podmínky o nakládání s majetkem nebo náčiním. Například nájemce, jenž splácí na leasing vozidlo, musí souhlasit, že bude vozidlo používat pouze k osobnímu užití.

 • Operativní leasing

  Operativní leasing se od leasingu liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. Klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. Ve splátce operativního leasingu jsou většinou zahrnuty i náklady na provoz vozidla (pojištění, výměna pneumatik, asistenční služby a servis, poskytnutí náhradního vozidla).